2 – 4 October ตุลาคม 2019 (Wednesday to Friday) BITEC ไบเทค Thailand

EVENT HIGHLIGHTS
ไฮไลท์ของงาน

SmartCity
Smart City will be showcased through the demonstration of GPS Tracking, Smart Bus Terminal and Taxi OK project by Department of Land Transport, Ministry of Transport.
โครงการ สมาร์ทซิตี้จะนำเสนอความคืบหน้าโครงการ ติดตามด้วยระบบจีพีเอส ท่ารถประจำทางอัจฉริยะ และแท็กซี่โอเคของ กรมการ ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
Area-Business Continuity Managenebt(Area-BCM)
Disaster management for business continuity, developed by the Japan International Cooperation Agency (JICA). The Area-BCM initiative can contribute to identifying disasters, decreasing economic loss, understanding the global impacts, focusing on the local economy, and highlighting private sector’s role.

การบริหารความต่อเนื่องระดับพื้นที่ (Area-BCM) เป็นการจัดการภัยพิบัติเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาโดย JICA การริเริ่ม Area-BCM เริ่มต้นจากการระบุภัย การลดผลกระทบความสูญเสียทางธุรกิจ การเข้าใจผลกระทบของโลก การเน้นที่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น และการเน้นที่บทบาทของภาคเอกชน

TARII(TPA Automation,Robotics & IoT Institute)
To support “Thailand 4.0” policy and Eastern Economic Corridor (EEC), Technology Promotion Association (Thailand-Japan) has established TARII or TPA Automation Robotics & IoT Institute aiming to develop knowledge and skill relating to Lean Manufacturing, automation system, IoT and robotics for engineers and technicians in order to increase their capabilities in working with automation system, sensor and robotics and eventually minimize loss in manufacturing process. More about TARII at MRA 2019.

เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดตั้ง TARII หรือ TPA Automation Robotics & IoT Institute ขึ้น มุ่งหวังพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Lean Manufacturing ระบบอัตโนมัติ ไอโอที และหุ่นยนต์ให้วิศวกรและช่างเทคนิค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานกับระบบอัตโนมัติ เซ็นเซอร์และหุ่นยนต์และลดความสูญเสียในกระบวนการผลิด พบข้อมูลเกี่ยวกับ TARII ได้ที่งาน MRA 2019

”Frankernstein-Revive Old Macines for Thailand 4.0”:
Plastic Institute of Thailand (PITH), Ministry of Industry aimed to introduce technology like sensor, IoT, etc. to upgrade existing machines and equipment for Thai manufacturers.

โครงการปลุกชีพเครื่องจักรเก่าเพื่อ Thailand 4.0 โดยสถาบันพลาสติกไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ต้องการแนะนำการใช้เทคโนโลยี เช่น เซ็นเซอร์ ไอโอที ฯลฯ เพื่อยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เดิมของผู้ประกอบการไทย

Innovative Plant Engineering Technologies
The innovative companies represented by Japanese Process Engineering Industry will showcase their technologies for petrochemical, chemical, energy and the related process industries.

เทคโนโลยีวิศวกรรมโรงงานที่ก้าวลํ้า: บริษัทด้านนวัตกรรมนำเสนอโดยกระบวนการทางวิศวกรรมของญี่ปุ่น จะจัดแสดงเทคโนโลยี
สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมี พลังงาน และอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

Maximizing Industrial Competitivebess through 3S Method by TPA | 4 October 2019, 09:00-12:00h, Silk1 Room, BITEC

@Smart – Organization with minimal loss, work smart, end-result with quality at low cost / องค์กรที่มีความสูญเปล่าน้อย ทำงานด้วยความฉลาด ผลงานมีคุณภาพ ต้นทุนตํ่า
@Safety – Organization where employee in safe workplace, good atmosphere, environmental friendly to society and community /  องค์กรที่พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี เป็นมิตรต่อสังคมและชุมชน
@Sustain – Organization full with good and smart people retaining good work environment, consistent and sustainable improvement / องค์กรที่อุดมไปด้วยคนดีและคนเก่ง รักษาสภาพการทำงานที่ดี ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

More information and registration (Baht 1,000 inclusive of VAT), contact: Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Tel: 02559 9115, 02258 0320-5 ext. 1916 K. Jittinan or ext. 1923 K. Suban | email: jittinan@tpa.or.th, suban@tpa.or.th

Organizer/Contact
Japan, International

Organizer/Contact
Thailand, ASEAN

  • Exposis Co., Ltd
  • TEL +66-2-559-0856
    E-mail info@exposis.co.th
  • Address:1755/3 Cedar Park, Soi Ladprao 94 (Town in Town 11)
    Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand

Inquiry to the Secretary