2 – 4 October ตุลาคม 2019 (Wednesday to Friday) BITEC ไบเทค Thailand

Conference Program

Conference Room 1/100(SM)|Conference Room 2/100(SI),Hall100,BITEC-Bangrna,Bankok

*Program may subject to change (as of 18 July)
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง (ณ 18 ก.ค.)


Simultaneous interpretation provided at all conference sessions in Thai, Japanese and English
หูฟังแปลภาษาไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ

Free Admission but reqistration is required
ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

Please X in front of Ref. Code for conference topic you want to register
กรุณา X ด้านหน้าโค้ดหัวข้อประชุมที่ต้องการลงทะเบียน


October2: Smart Manufacturing Stage

Conference Room 1/100(SM)

Ref. Code Smart Manufacturing for Thailand 4.0
SM1-1 10:20-11:00

Government Strategy for Smart Manufacturing

ยุทธศาสตร์การผลิตอัจฉริยะของภาครัฐ

Ministry of Industry, Thailand
SM1-2 11:20-12:00 [Government Strategy for Smart Manufacturing]
Upgrading of Plant operation by “Smart Industrial Safety” through the collaboration between Thailand and Japan for Thailand 4.0
ยกระดับการจัดการโรงงาน เพื่อก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย "ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอัจฉริยะ" ผ่านความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น
Mr.Shutaro TAKAHASHI
Assistant Director,
Industrial Safety Division, Industrial and Product Safety Policy Group.
Ministry of Economy, Trade and Industry Japan
 
SM1-3 13:00-14:20

Keynote: Technology Transfer between Thailand & Japan, supported by government policy

ปาฐากถาพิเศษ: การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างไทยและญี่ปุ่นด้วยความสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ

PTT (upstream) and
Dow Chemical (downstream)
SM1-4

Keynote: Opportunity to collaborate between Thailand and Japan

ปาฐากถาพิเศษ: โอกาสในความร่วมร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น

Assoc. Prof. Dr. Tawatchai
Charinpanitkul Assoc. Dean for Academic Affiairs Faculty of Engineering, Chulalongkorn Universit
SM1-5 14:40-15:20

Key for Realizing Thailand 4.0:AI Technology for Plant Digital Twin

กุญแจสู่การเป็น ไทยแลนด์ 4.0: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงงานดิจิตัลทวิน (การสร้างฝาแฝดดิจิตัลโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์)
Mr.Shizuka IKAWA
General Manager, Digital Innovation Department
Digital Transformation Division
Chiyoda Corporation
SM1-6 15:40-16:20

Boiler monitoring system and prevention maintenance using AI and communication functions

ระบบการควบคุมหม้อน้ำและการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน โดยการใช้ฟังค์ชั่นปัญญาประดิษฐ์และการสื่อสาร

Mr.Sittitha Suksala
Maintenance section ・ Assistant Manager
MIURA INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD.

 

October3: Smart Manufacturing Stage

Conference Room 1/100(SM)

Ref. Code Smart Manufacturing for Thailand 4.0
SM2-1 10:20-11:00 Keynote: Circular Economy and Innovation for Sustainable Development

ปาฐากถาพิเศษ: เศรษฐกิจหมุนเวียน และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

SCG (tbc)
SM2-2 11:20-12:00 Keynote:The Idea of TOYOTA’s Manufacturing & Maintenance Management

ปาฐกถาพิเศษ: แนวคิดการบริหารการผลิตและการบำรุงรักษาของโตโยต้า

Mr.Sripongs Photalux
General Manager of Plant Administration (Samrong Plant)
Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
SM2-3 13:00-13:40

Keynote: Lean Automation for Thailand 4.0
ปาฐกถาพิเศษ: Lean Automation สำหรับไทยแลนด์ 4.0

Mr.Viwat Pantsra,
Vice President of Asia Machine & Tools division,
DENSO (Thailand) Co., Ltd. (DNTH)
Advanced Process Engineering Forum ฟอรั่มกระบวนการวิศวกรรล้ำสมัย
SM2-4 14:00-16:00

Advanced Spray Dryer for the latest environmental technology (Biodegradable plastic,Biomass, and waste water treatment)

สเปรย์ ดรายเออร์ล้ำสมัยสำหรับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมล่าสุด (พลาสติกย่อยสลายได้, ชีวมวล, การจัดการน้ำเสีย)

Ohkawara Kakohki Co., Ltd.
SM2-5

Case introduction of Satake's high efficiency mixing impellers and mixing system for the digestion tank

กรณีศึกษาของใบพัดผสมและระบบผสมประสิทธิภาพสูงสำหรับถังตะกอน

Mr. Manabu OWADA,
Sales Service Department Manager
Satake Chemical Equipment Mfg
SM2-6

Advanced Process Engineering

กระบวนการวิศวกรรมล้ำสมัย

Maeyakawa (tbc)

 

October4: Smart Manufacturing Stage

Conference Room 1/100(SM)

Ref. Code Smart Manufacturing for Thailand 4.0
SM3-1 11:20-12:00

Keynote: Driving Thai SMEs towards Thailand 4.0

ปาฐากถาพิเศษ: ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0

Federation of Thai Industries (tbc)
SM3-2 13:00-14:20 Introduction of Total Productive Maintenance (TPM) and Case Study of SCG Group (Tentative)

TPM (โททอล โปรดักทิฟ เมนเทอแนนซ์ / การบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพครบวงจร) และ กรณีศึกษาของบริษัท เอสซีจี

Mr.Katsunori KANEGAE
JMA Consultants Inc.
Director, Intelligent Maintenance Center, TPM Consulting Business Unit
Chief Consultant, Digital Innovation Business Unit
Guest lecturer from SCG Group
SM3-3 14:40-16:00 Planned Maintenance and Maintenance Management Information System (Tentative)

ระบบการวางแผนบำรุงรักษาและการบริหารจัดการข้อมูลการบำรุงรักษา

Mr.Yoshinobu ITAGAKI,
Manager, Business Promotion Department, Facility Maintenance Solutions Division
Integration Service Division
Fujitsu Engineering Technologies Limited

October2: Smart Infrastructure Stage

Conference Room 2/100(SI)

Ref. Code Smart City & i-Construction for Thailand 4.0
SI1-1 10:20-11:00 Government Strategy for Smart Infrastructure

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอัจฉริยะของภาครัฐ

Mr.Chayatan Phromsorn
Deputy Director General, Office of Transport and Traffic Policy and Planning
Ministry of Transport, Thailand
SI1-2 11:20-12:00 [Government Strategy for Smart Infrastructure]
Importance and Effectiveness of Infrastructure Maintenance, the Policy Direction of Infrastructure Maintenance inJapan

ความสำคัญและประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค แนวทางนโยบายของการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของญี่ปุ่น

Mr.Hiroki FUKUSHIMA,
Director for Overseas Projects of OverseasProjects Division,
Policy Bureau,
Ministry of Land, Infrastructure,Transport and Tourism of Japan
 
SI1-3 13:00-14:10 Keynote: Opportunity to collaborate between Thailand and Japan

ปาฐากถาพิเศษ: โอกาสในความร่วมร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น

Prof. Dr. Supot Teachavorasinskun
Dean Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Dr. Natt Leelawat
Head of Disaster and Risk Management Information Systems Research Group, Dept of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn Univeristy
SI1-4 Regional Resilience Enhancement through Establishment of Area-BCM at Industry Complexes inThailand

การยกระดับการรับมือการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคได้ โดยการสร้าง Area-BCM ในพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศไทย

Prof.Kenji WATANABE
Head of Disaster & Safety Management
Graduate School of Social Engineering,
Nagoya Institute of Technology
SI1-5 14:30-15:10 Smart infrastructure asset management system collaborated with Thai Industry-government- academia

ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอัจฉริยะ โดยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม-ภาครัฐ-ภาควิชาการ

Mr. Seiji KUROKAWA,
Engineering Consultants Department,
Bangkok Representative Office, Director,
Metropolitan Expressway Company Limited
SI1-6 15:30-16:10 Case study for Smart City Construction through Da Nang City project in Vietnam and opportunity for international collaboration

กรณีศึกษา การก่อสร้างเมืองอัจฉริยะของโครงการดานัง ประเทศเวียดนาม และโอกาสสำหรับความร่วมมือนานาชาติ

Mr.Douglas Foo
Chairman,Sakae Holdings Ltd.
(President, Singapore Manufacturing Federation)

 

October3: Smart Infrastructure Stage

Conference Room 2/100(SI)

Ref. Code Smart City & i-Construction for Thailand 4.0
SI2-1 11:20-12:00 Keynote: Smart City Development in Thailand

ปาฐกถาพิเศษ: การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

Ms. Lena Ng
Chief Investment Officer
Amata
SI2-2 13:30-14:10 Smart City Development from Japan

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศญี่ปุ่น

tbc
SI2-3 14:30-15:10 NIPPO's Asphalt Pavement Recycle and Unique Pavement Technologies

การรีไซเคิลยางมะตอยทางเท้า และเทคโนโลยีทางเท้าอย่างมีเอกลักษณ์

Ms. Atcharaporn Chailoet,
Engineer, Nippo Asia Co., Ltd.
SI2-4 15:30-16:10 Keynote: China-Japan-Thailand
Opportunity and Benefit for Trilateral cooperation to bulid a Smart Infrastracture in ASEAN

ปาฐกาพิเศษ: ประเทศจีน-ญี่ปุ่น-ไทย - โอกาสและประโยชน์สำหรับความร่วมมือไตรภาคีเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอัจฉริยะ ในอาเซียน

Senior Government Officer,
Shangdong Province Government, China

 

October4:Smart Infrastructure Stage

Conference Room 2/100(SI)

Ref. Code Smart Manufacturing for Thailand 4.0
SI3-1 11:20-12:00 Keynote: Moving towards Smart City with Smart Infrastructure

ปาฐากถาพิเศษ: มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะด้วยโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอัจฉริยะ

Dr.Sombat Kitjalaksana
Managing Director
Bangkok Expressway and Metro Plc.
SI3-2 13:30-14:10 The Latest Technology to Maintain Infrastructure all over the world and the Introduction of those Examples.

เทคโนโลยีล่าสุดในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคทั่วโลกและแนะนำกรณีตัวอย่าง

Mr.Kazuhide NAKANIWA
President and CEO KUMONOS CORPORATION
SI3-3 14:30-15:10 Advanced Maintenance Solutions for Smart Infrastructure

โซลูชั่นการบำรุงรักษาล้ำสมัยสำหรับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานอัจฉริยะ

Specialist,
TOPCON CORPORATION
SI3-4 15:30-16:10 Solutions for Civil Infrastructure inspection & maintenance
โซลูชั่นสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานงานโยธา
Eight-Japan Engineering Consultants Inc.

Organizer/Contact
Japan, International

Organizer/Contact
Thailand, ASEAN

  • Exposis Co., Ltd
  • TEL +66-2-559-0856
    E-mail info@exposis.co.th
  • Address:1755/3 Cedar Park, Soi Ladprao 94 (Town in Town 11)
    Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand

Inquiry to the Secretary